Terms & conditions

Artikel 1 — Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door SodaStream, met maatschappelijke zetel te NL-5121 DL Rijen, Provinciënlaan 6.

Artikel 2 — Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van SodaStream de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt SodaStream ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 3 — Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 4 — Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die SodaStream zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 5 — Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van SodaStream. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 6 — Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of SodaStream op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.